Contact

Post:Air Traffic Control the Netherlands
Aeronautical Information Service
P.O. Box 75200
1117 ZT Schiphol
The Netherlands
Tel:+31 (0)20 406 3521
Fax:+31 (0)20 406 3532
AFS:EHAAYOYX

AIC-B_nl 11/05

27 JAN 11

  NATIONAL AEROSPACE NON-DESTRUCTIVE TESTING BOARD IN NEDERLAND

1 — INLEIDING

Deze AIC-B wordt opnieuw uitgegeven met als doel:

Deze AIC-B ontslaat niemand van de verplichting om de eisen vermeld in de Part-145 regelgeving en in de geldende EN 4179 norm of equivalent op te volgen.

Met het van kracht worden van de EU verordening EC 2042/2003 van 20 november 2003 betreffende 'continuing airworthiness', vond tevens de introductie plaats van Part-145. In de Part-145 regeling worden eisen gesteld aan het personeel dat NDT-werkzaamheden uitvoert (Part-145.A.30(f)).

De eisen van Part-145 zijn met ingang van 29 november 2004 definitief van kracht geworden. Dit betekent dat NDT-personeel vanaf deze datum volgens de Part-145 eisen en de daarin genoemde norm EN 4179 moet worden gekwalificeerd en gecertificeerd. Artikel 4.3 van de verordening EC 2042/2003 stelt echter dat bestaande kwalificaties, afgegeven voorafgaande aan het van kracht worden van de verordening, nog geldig blijven ('protected rights'). Zie paragraaf 6.

In de bijbehorende aanwijzingen (AMC) is de EN 4179 norm van toepassing verklaard en staat tevens vermeld dat alle examens die NDT-personeel moet afleggen, uitgevoerd moeten worden door personen of organisaties die onder toezicht ('general control') staan van een National Aerospace NDT Board (NANB). Betreffende NANB moet door de nationale autoriteiten worden aangewezen.

Naast de certificering van NDT-personeel moet de uitvoering van NDT-werkzaamheden door de erkende bedrijven adequaat zijn geregeld.

2 — OPRICHTING VAN DE NANDTB

In de periode 2003-2004 werd de Part-145 regelgeving ingevoerd en heeft een aantal Nederlandse onderhoudsbedrijven het initiatief genomen om een National Aerospace NDT Board (NANB) op te richten.

Op 11 november 2004 werd een aantal afspraken gemaakt tussen een representatieve vertegenwoordiging van de Nederlandse Part-145 onderhoudsbedrijven en de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW).

Op 14 december 2004 hebben deze twee partijen een verklaring opgesteld waarmee de oprichting van de Netherlands Aerospace NDT Board (NANDTB) een feit werd. De officiële startdatum was 7 juli 2005.

De Inspectie Verkeer en Waterstaat heeft op basis van Part-145.A.30(f) de NANDTB aangewezen als de National Aerospace NDT Board voor Nederland. IVW maakt geen deel uit van de NANDTB.

Voor meer informatie:

Post:Netherlands Aerospace Non-Destructive Testing Board
Postbus 190
2700 AD Zoetermeer
Tel:079 353 1356
Fax:079 353 1365
Email:ndt@fme.nl
URL:www.ndt.aero

3 — DE ROLLEN VAN BETROKKEN PARTIJEN

De opzet van de NANDTB is zodanig gekozen dat zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van de bestaande structuren. De kwalificatie en certificatie van NDT-personeel en de uitvoering van NDT-werkzaamheden vinden plaats binnen het kwaliteitssysteem van de Part-145 erkende bedrijven. Dit zijn bedrijven met NDT-bekwaamheid en/of D1-classificatie welke werken conform goedgekeurde procedures en instructies.

De NANDTB heeft procedures en richtlijnen opgesteld betreffende kwalificeren, toetsen, valideren en certificeren van NDT-personeel en voert dit uit voor Level 3 personeel. Part-145 erkende bedrijven voeren dit uit voor Level 1 en Level 2 personeel, onder toezicht van een aangestelde Level 3 verantwoordelijke, in overeenstemming met hun eigen procedures en de richtlijnen van de NANDTB. In verband hiermee dienen de Nederlandse Part-145 erkende onderhoudsbedrijven aangesloten te zijn bij de NANDTB. Zie figuur 1.

Figure 1. De rollen van betrokken partijen en organisaties

Dit systeem is opgezet op basis van EASA regelgeving en de richtlijnen van de NANDTB en wordt door de Part-145 erkend bedrijven gewaarborgd.

IVW houdt toezicht op de bedrijven die NDT-werkzaamheden (laten) uitvoeren onder Part-145 erkenning. Het toezicht geschiedt op basis van de EASA regelgeving, EN 4179 (de laatste revisie) en de richtlijnen van de NANDTB.

4 — TAKEN EN VERANTWOORDING

De Netherlands Aerospace NDT Board:

 1. houdt algemeen toezicht d.m.v. Level 3 personeel;
 2. geeft richtlijnen m.b.t. (her)certificeren van Level 3 personeel;
 3. geeft richtlijnen aan erkende bedrijven en Level 3 personeel m.b.t. kwalificatie, examinering en certificering van Level 1 en Level 2 personeel;
 4. stelt richtlijnen en procedures ter beschikking aan de Inspectie Verkeer en Waterstaat;
 5. adviseert m.b.t. technieken, gebeurtenissen en menselijke elementen in relatie tot NDT;
 6. voert waar nodig arbitrage uit.

De erkende bedrijven met de juiste NDT-bekwaamheid en/of D1-classificatie:

 1. stellen een Level 3 verantwoordelijke ('responsible Level 3') aan;
  1. door middel van vaste aanstelling of contract ('outside agency');
  2. verantwoordelijk voor de 'written practice' (beschreven procedures voor de kwalificatie en certificatie van NDT-personeel);
  3. verantwoordelijk is voor de invoering en het beheer van deze kwalificatie en certificatie;
 2. gebruiken de door de Level 3 verantwoordelijke goedgekeurde 'written practice';
 3. autoriseren/(her)certificeren Level 1 en Level 2 personeel;
  1. door een Level 3 verantwoordelijke of
  2. door quality assurance (QA) met toestemming van de Level 3 verantwoordelijke;
 4. gebruiken correct getraind en gecertificeerd NDT-personeel;
 5. besteden NDT-werk uit volgens de Maintenance Organisation Exposition (MOE), de NDT-uitvoeringsinstructies ('working instructions') en de 'written practice';
 6. voeren periodiek audits uit op:
  1. kwalificatie en certificatie van NDT-personeel;
  2. uitvoering conform NDT-uitvoeringsinstructies;
  3. subcontracten van NDT-activiteiten.

Level 3 personeel draagt zorg voor:

 1. goedkeuring en actueel houden van de NDT-uitvoeringsinstructies en onderhoudsgegevens ('approved data');
 2. goedkeuring en actueel houden van de goedgekeurde 'written practice';
 3. uitvoeren of laten uitvoeren van examens Level 1 en Level 2 personeel:
  1. volgens de 'written practice';
  2. door of onder toezicht van de NANDTB gecertificeerde Level 3 verantwoordelijke (binnen zijn scope);
  3. hercertificaties binnen gestelde termijnen;
 4. het beheer van de technische administratie.

De Inspectie Verkeer en Waterstaat:

 1. houdt toezicht op het NDT certificering systeem;
 2. informeert de industrie en de NANDTB met betrekking tot het NDT-beleid;
 3. voert periodiek audits uit bij erkende bedrijven met betrekking tot:
  1. kwalificatie en certificatie NDT-personeel;
  2. uitvoering van NDT-werkzaamheden.

5 — VOORWAARDEN EN BEPERKINGEN

Hieronder volgt een korte toelichting op de gestelde eisen volgens Part-145 en EN 4179. Voor de duidelijkheid is hierbij onderscheid gemaakt tussen erkende bedrijven zonder de gevraagde NDT-bekwaamheid en erkende bedrijven met de juiste NDT-bekwaamheid.

Voor de erkende Part-145 bedrijven zonder de gevraagde NDT-bekwaamheid geldt dat zij NDT-werkzaamheden moeten laten uitvoeren door een Part-145 erkend bedrijf met een voor deze werkzaamheden geschikte D1-classificatie.

Voor de erkende Part-145 bedrijven met de juiste NDT-bekwaamheid, zowel met als zonder een D1-classificatie, wordt voor wat betreft het uitbesteden/subcontracten van NDT-werkzaamheden en/of het inhuren van (tijdelijk) NDT-personeel het volgende vereist:

 1. Het erkend bedrijf dient te beschikken over expertise om te kunnen vaststellen of de subcontractor of het in te huren personeel aan de gestelde eisen voldoet.
 2. De erkende onderhoudsorganisatie beschikt over een Level 3 verantwoordelijke.
 3. De erkende onderhoudsorganisatie beschikt over NDT-gemachtigden.
 4. NDT-personeel is gekwalificeerd en gecertificeerd volgens het door de Level 3 verantwoordelijke goedgekeurde 'written practice' van de erkende onderhoudsorganisatie.
 5. Autorisatie, kennis en ervaring is beoordeeld en geregeld.
 6. De handelwijze voor het inhuren van NDT-personeel, inclusief een controle op NDT-kwalificatie (kennis en ervaring) is beschreven in een procedure en/of de 'written practice'.
 7. NDT-uitvoeringsinstructies moeten door de Level 3 verantwoordelijke goedgekeurd zijn en gevolgd worden.
 8. NDT-personeel van de subcontractor moet getraind zijn in de NDT-procedures en instructies van de erkende organisatie.
 9. Er moet een procedure betreffende het subcontracten van NDT-werkzaamheden in de MOE opgenomen zijn en gevolgd worden.
 10. Vrijgave gebeurt door de NDT-gemachtigden van de erkende onderhoudsorganisatie.

Vrijgave van NDT-inspectiewerkzaamheden aan een vliegtuig wordt door de NDT-gemachtigden met de juiste autorisatie gedaan door middel van een Certificate of Release to Service (CRS) document.

Het CRS voor de vrijgave van NDT-inspectiewerkzaamheden aan een vliegtuig kan gebeuren:

 1. door een Part-145 organisatie met een A-classificatie voor het vliegtuigtype en welke beschikt over NDT-personeel gekwalificeerd volgens Part-145.A.30(f). In dat geval tekent de geautoriseerde NDT-inspecteur de taakkaart. Een voldoende gekwalificeerde NDT-gemachtigde geeft het vliegtuig vrij onder de A-classificatie van de organisatie. Deze organisatie is dezelfde organisatie die de NDT-werkzaamheden heeft uitgevoerd.
 2. door een Part-145 organisatie met een D1-classificatie voor de NDT-techniek met NDT-gemachtigden gekwalificeerd volgens Part-145.A.30(f). De NDT-gemachtigde die de NDT-werkzaamheden uitvoert moet deze vrijgegeven met een EASA FORM 1 (met daarop de referentie naar het onderdeelnummer van het geïnspecteerde onderdeel). De inspectietaken worden in dit geval door de Part-145 organisatie met een A-classificatie voor dat vliegtuigtype op vliegtuigniveau vrijgegeven.

Vrijgave dient duidelijk in de MOE beschreven te worden.

De organisatie dient de voorgeschreven documentatie, instructies, materialen, gereedschappen, uitrusting en faciliteiten beschikbaar te stellen aan het NDT-personeel; het NDT-personeel dient deze te gebruiken bij de uitvoering, met inachtneming van de voorgeschreven omgevingscondities.

De uitvoering van NDT-activiteiten is in eerste instantie beperkt tot de lokaties zoals genoemd op de Part-145 erkenning. Deze activiteiten mogen, net als andere onderhoudswerkzaamheden, op andere lokaties worden uitgevoerd onder voorwaarde dat dit is procedureel geregeld in de MOE.

6 — PROTECTED RIGHTS

De eisen van Part-145 zijn met ingang van 29 november 2004 definitief van kracht geworden. Dit houdt in dat NDT-personeel vanaf deze datum volgens de Part-145 eisen en de daarin opgeroepen EN 4179 norm moet worden gekwalificeerd en gecertificeerd.

In het verlengde van artikel 4.3 van verordening EC 2042/2003 betekent e.e.a. dat NDT-personeel dat voor 29 november 2004 was gecertificeerd, in aanmerking komt voor 'protected rights'.

Voor IVW waren voorheen diverse normen acceptabel:

NormToepassing
ASNT recommended practice SNT-TC-1AIndustrie
ATA spec. no. 105Luchtvaart
NAS 410Luchtvaart
European standard for NDT-personnel EN 473Industrie
Aerospace series – Qualification and approval of personnel for NDT EN 4179Luchtvaart, AECMA norm

Vanwege de grote mate van overeenkomst van deze normen zijn de 'protected rights' van toepassing op alle NDT-personeel in Nederland dat volgens deze certificatienormen werd gekwalificeerd en werkzaam was in de luchtvaart.

Omdat het voor de Nederlandse Part-145 onderhoudsbedrijven niet mogelijk was om de NANDTB op 28 november 2004 operationeel te hebben, zijn de 'protected rights' door IVW verlengd tot 7 juli 2005, de officiële startdatum van de NANDTB. Vanaf deze datum dienen alle hercertificaties en nieuwe certificaties van NDT-personeel plaats te vinden volgens de geldende EN 4179 norm en de NANDTB procedures en richtlijnen.

Post:lnspectie Verkeer en Waterstaat
Postbus 575
2130 AN Hoofddorp
Tel:070 456 3231
Fax:070 456 3011
URL:www.ivw.nl

7 — DOCUMENTVERSIEBEHEER

Deze AIC-B vervangt AIC-B 11/05 van 25 FEB 10.

ISSN: 1386-6613